Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

Historie a současnost obce

Historie

Louka u Litvínova leží jihovýchodně od Litvínova na Radčickém potoce. Pradávné jméno místa bylo Wiese nebo Wíza. Obec je pod tímto názvem poprvé uvedena roku 1289. Ve svých počátcích náležela do majetku mocného českého rodu Hrabišičů , jejichž jedna větev se psala páni z Rýzmburku se sídlem na rodovém hradě stejného jména v nedalekém Oseku. Roku 1398 prodali páni z Rýzmburku majetek Wilhelmovi , markraběti míšenskému. Celé podkrušnohorské území se tak na dlouhou dobu dostalo pod nadvládu Sasů. Teprve po ukončení husitských válek , za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad, bylo území získáno zpět a stalo se neoddělitelnou součástí českého království. O jednotlivých držitelích Louky víme málo, protože jí dostávali v léno.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství a dobytkářství až do doby, než celé Podkrušnohoří bylo zataženo do industrializačního procesu, kdy se dominantním průmyslem stala těžba hnědého uhlí. Hnědé uhlí bylo dobýváno na dvou hlubinných dolech Pluto I a Pluto II téměř sto let. Agrární činnost obce dokladuje tzv. "Berní rula" z roku 1654. V té době byla obec v majetku Valdštejnů. Je zde uvedeno 17 sedláků, 7 chalupníků a 1 nádeník na obci. Třicetiletou válku přežila obec vcelku bez výrazných zásahů, neboť poznámka pod sumářem v berní rule hodnotí stav následujícími slovy: " Tato ves stavení má dobrý, role pšeničné , luk spotřeba , dědinami a dobytkem stojí."

Na prahu 18. století patřila mezi obce, které byly počtem usedlostí početnější než blízký Horní Litvínov (H.Litvínov - 20 usedlostí , Louka už 30 ).

Založením textilní manufaktury na výrobu sukna roku 1715 však získává dominantní postavení Horní Litvínov. Od poloviny 18.století se na Litvínovsku rozvíjí punčochářství. Ještě roku 1824 je v soupise punčochářů uvedeno 6 mistrů z Louky. V horní části obce stával dříve mlýn, z něhož se dodnes dochoval rybník, dnes nazýván " PLUŤÁK " .

Ve druhé polovině 19.století podpořil růst obce rozvoj místní školy, od roku 1832 náležela Louka ke škole v Horním Litvínově,roku 1854 byla v obci zřízena expozitura. V roce 1870 byla škola osamostatněna a do konce 19.století se rozrostla v pět samostatných tříd. Ve školním roce 1913/14 byla v Louce v domě č. p. 107 otevřena i česká škola, prozatím jako soukromá. Vlastníkem domu byl pan Václav Mildorf. Vedle fungující německé školy v č.p. 90 byla v roce 1932 postavena a otevřena nová česká škola č.p. 163. Roku 1834 byla v Louce postavena kaple zasvěcená sv.Antonínu Paduánskému, na její stavbu přispělo 25 louckých sedláků.

Kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple pochází z roku 1834, stojí na obecním pozemku ( stavební parcele č.kat. 198 ). Stavba je obdélného půdorysu jako jednolodní stavba s věžičkou, pravoúhlým presbytářem a rovným stropem. Na severní straně je oltář s malou sakristií, na jižní straně uvnitř je dřevěná kruchta. Na oltáři je obraz sv. Antonína Paduánského, na levé straně oltáře socha téhož světce. Ve věži je umístěn malý zvon. Poblíž vchodu je uložena deska z někdejšího pomníku padlých v I. světové válce s německým nápisem a 13-ti jmény místních občanů, kteří padli v této válce. Malý památník stával nedaleko kapličky u potoka protékajícího obcí.

Naproti vchodu do kaple stávalo na jednoduchém kamenném a hranolovém podstavci v podživotní velikosti sousoší sv. Antonína Paduánského. Světec držel v náručí Ježíška s knihou otevřenou v obou ručkách.

V 50. letech byly uraženy obě hlavy a uloženy na bývalém MNV. V polovině 70. let bylo sousoší povaleno u kaple. Dnes není sousoší k dohledání.

Současnost

Po roce 1989 vystřídala NF samospráva obce vzešlá z komunálních voleb v roce 1990. Původním rozhodnutím dřívějšího podniku Severočeský hnědouhelný revír měla obec v rámci rozvoje těžby hnědého uhlí v roce 1992 zaniknout. V roce 1990, kdy naopak došlo k útlumu těžby, se toto rozhodnutí změnilo na další zachování obce. Z toho pro novou samosprávu vyplynul nelehký úkol vypořádat se se situací, kdy obec a zejména její bytový fond byly v zoufalém stavu. Začalo se privatizací domů, na obecních domech byly opraveny střechy. Hned po roku 1990 se v obci rozrostlo drobné podnikání.

Občané mají k dispozici jeden dobře zásobený obchod se smíšeným zbožím, tři restaurace, poštu. Zůstal zachován I. stupeň základní školy a mateřská škola . V roce 1995 byl po rozsáhlé rekonstrukci obytného domu zprovozněn penzion pro důchodce s 10-ti garsoniérami a v témže roce byla obec napojena na plynofikaci, a do každého obytného domu byla zavedena přípojka na telefon. V těchto letech proběhla zároveň rekonstrukce budovy Obecního úřadu, kaple sv. Antonína Paduánského, základní školy a obec ve spolupráci s městem Litvínovem vystavěla cyklistickou stezku a chodník pro pěší, která tvoří spojnici mezi Loukou a Litvínovem. Krom toho je obcí zajištěno autobusové spojení s Litvínovem. Vlakovým spojením je zajištěna doprava mezi městy Most, Litvínov a Teplice. Obec má zpracovaný a schválený Územní plán z roku 1996 a Změnu územního plánu z roku 2004. Územní plán řeší rozvoj obce, zejména individuální výstavbu rodinných domků - 46 parcel.

V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce staré německé školy, kde vzniklo 8 bytových jednotek, moderně vybavených. Cena rekonstrukce se vyšplhala na 3,5 mil. Kč. Vše hradila obec z vlastních rezerv.

čp. 90

V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce chodníku na Sokolovské ulici.

V obci probíhá privatizace bytových jednotek dle pravidel schválených zastupitelstvem obce. V roce 2002 došlo k prodeji 4 domů ( 29 bytů ), v roce 2003 2 domů ( 15 bytů ), v roce 2004 1 domu ( 8 bytů ), v roce 2006 1 domu ( 2 byty ), v roce 2007 byl prodán 1 dům ( 8 bytů ) a nadále pokračujeme v privatizaci dalších 3 domů ( 17 bytů ).

Po rozsáhlé modernizaci mateřské školky v roce 2002 byla v roce 2006 vybudována nová umývárna pro děti.

V roce 2005 obec zprovoznila tři dětská hřiště dle norem EU. Hřiště jsou hojně navštěvována dětmi z obce i okolí.

V ulici Zelená byly zasíťovány pozemky, na kterých stojí 6 rodinných domků.

ulice Zelená

Za vydatných finančních prostředků má obec ve svém středu opravený dům čp.29 s 5-ti bytovými jednotkami. Na modernizaci se podílejí nájemníci obecních bytů.

č.p. 29

Rekonstrukce kulturního domu

Budova je z počátku 20. století. V roce 1973 prošla přestavbou v akci Zet, ale již z počátku 90. let byla ve velmi zanedbaném stavu.

V roce 2004 se v obytné části objevila dřevokazná houba a stavební úřad nařídil demolici části objektu, která proběhla v roce 2005.

V roce 2006 byla vybudována nová sedlová střecha na kulturním domě místo rovné střechy, která byla ve špatném technickém stavu, v jehož důsledku docházelo k zatékání do objektu. V roce 2008 obec vyměnila okna v kulturním domě. V roce 2011 byla kulturnímu domu dána nová fasáda a upraveno prostranství před budovou. V roce 2012 byla rekonstrukce dokončena. Přístavba z jižní strany kulutrního domu zahrnuje nové sociální zařízení, bufet a kotelnu. Došlo také k úpravě společenského sálu. Finance vynaložené na opravy kulturního domu činily téměř 13 mil. Kč. Sponzorsky některé opravy podpořila uhelná společnost, dnešní SEV-EN, a.s. ve výši téměř 1 mil. Kč. V roce 2013 byla dokončena úprava okolí KD a vznila nová parkovací místa.

KD

V roce 2006 obec zafinancovala novou střechu na budově čp. 45, která slouží jednotce Sboru dobrovolných hasičů a v roce 2007 se z Programu obnovy venkova podařilo získat dotaci na opravu zdiva a omítek. Náklady na tuto akci činily téměř 500.000,- Kč.

Hasičská zbrojnice

Ze státního rozpočtu získala obec 1,1 mil. Kč na výměnu starých oken za nová plastová v ZŠ a MŠ. Jejich osazením došlo k výrazným energetickým úsporám na provozu obou škol. Práce probíhaly v doběl letních prázdnin v roce 2007. 

ZŠ

 

V obci stojí již zmíněná kaple Sv. Antonína Paduánského a ta byla Ministerstvem kultury ČR v roce 2007 prohlášena kulturní památkou. Téměř po 15ti letech se znovu opravovala kaple Sv. Antonína Paduánského, opravila se střecha a kaple dostala novou fasádu. Do blízkosti kaple byly přemístěny a zrestaurovány dva podstavce ukřižování, které byly osazeny kříži.

Kaple   

V roce 2008 probíhala nejnákladnější akce v obci za posledních minimálně 20 let. Jednalo se o Revitalizaci prostor ulice Ruských zajatců a jejich funkčního využití.
Nejprve se musel odvodnit celý terén, dále se vybudovala nová příjezdová komunkace s chodníkem, upravily se pozemky ve vnitřních dvorech, které lemují chodníky ze zámkové dlažby. Pro zkvalitnění života občanů žijících v této části obce byly dvory osazeny lavičkami, pro děti a dospělé je k dispozici dětské a multifunkční hřiště. Celkové náklady činily 19 496 698,- Kč. Dotace z Mnisterstva financí ČR činila 18 817 792,- Kč, dary od Mostecké uhelné, a.s. 285 000,- Kč. Obec se ze svého rozpočtu podílela částkou 393 906,- Kč.

 

RZ1  

RZ2

Obec vlastní bytový dům č.p. 89, ve kterém kromě nájemníků sídlí Česká pošta, s.p. Tato nemovitost prošla v roce 2009 velkou rekonstrukcí, kdy po nové střeše a výměně oken byla zhotovena i nová fasáda.

Pošta

V roce 2011 obec zřídila na místě nepoužívané veřejné plochy odstavná místa pro 10 osobních automobilů.

V témže roce se obec pustila do finančně velmi náročné akce. Národní házená v obci se hrála na absolutně nevyhovujícím škvárovém hřišti. Zastupitelé proto rozhodli postavit na témže místě nové moderní víceúčelové hřiště, které bude od března 2012 sloužit sportovnímu klubu Základní a Mateřské škole a široké veřejnosti. Náklady, téměř 3 miliony Kč, hradila plně obec ze svého rozpočtu.

Hřiště

V roce 2017 bylo kompletně zrekonstruováno dětské hřiště u Penzionu pro seniory. Došlo k odstranění stávajících herních  prvků a nahrazení novými.

Hřiště 

Hřiště

V roce 2016 byla vyhlášen dotační program pro obce na demolici vybydlených bytových domů. Obec s žádostí o dotaci uspěla

a v roce 2017 došlo k demolici bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 107. Finanční náklady obce činily 252 890,- Kč a dotace

činila 1 011 560,- Kč. K vlastní demolici došlo v letních měsících. Na místě zbouraného domu bude v roce 2018 vytvořeno

odpočinkové místo pro veřejnost.

107

107

107

V září v roce 1994 byl zprovozněn Penzion pro seniory z 10 garsonkami. Vzhledem k vysokým energetickým nákladům rozhodlo

zastupitelstvo obce budovu zateplit a dřevěná okna vyměnit za plastová. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotaci

na energetické úspory objektů ve vlastníctví obcí. V roce 2017 obec úspěšně dotaci získala a během letních měsíců byla v

Penzionu vyměněna okna, zateplena budova a zhotovena nová fasáda. Obec se podílela čáskou 1 027 746,- Kč a dotace činila

1 256 134,- Kč.

Penzin

Penzion

Změnu doznala i zahrada kolem Penzionu.

Altán

Dne 14.11.2020 proběhla krásná akce s názvem "Stromy života". Jednalo se o výsadbu stromů, které si sázely rodiče za své děti. V tomto roce bylo vysazeno 36 stromů ve třech lokalitách a možnost výsadby měl každý občan obce. V příštích letech v této aktivitě bude obec pokračovat a založí tak krásnou tradici pro své obyvatele. Výsadba byla sukutečněna za finanční podpory MŽP ČR, dotační titul 9/2019.

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Svátek a výročí

Svátek má Viola

Zítra má svátek Filip

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
prudký déšť 18 °C 14 °C
prudký déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.42m/s
tlak1019hPa
vlhkost87%
srážky29.85mm

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie