Obec Louka u Litvínova

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2005

ze dne 27.1.2005

                                                          

            Zastupitelstvo obce Louka u Litvínova se na svém zasedání dne ............... usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            Požární řád obce Louka u Litvínova upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

            1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů ( dále jen "SDH" ) obce se sídlem Louka u Litvínova, Husova 45 podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní obvod Most se sídlem Dělnická 163.

 

            2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec pověřuje kontrolou dodržování povin-ností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

            1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: konání kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádání Dnů dětí apod., požární bezpečnost při provozování těchto činností je zabezpečena zřízením požární hlídky. Zřízení požární hlídky zajišťuje organizátor akce.

 

            2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje : kulturní dům čp. 8, ulice Sokolovská - požární bezpečnost v tomto objektu je za-

bezpečena zřízením požární hlídky při konání akcí. Zřízení požární hlídky zajišťuje organi-

zátor akce.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

            1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

 

            2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jiný-mi mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uve-denými v čl. 1.

 

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

            1) Obec Louka u Litvínova zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v téže příloze. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

            2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice, Husova čp. 45.

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

            1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 

a) přirozené:

1. Radčický potok protékající obcí

   1.1. čerpací stanoviště u čp. 54, ul. Sokolovská

   1.2. čerpací stanoviště u čp. 109, ul. Husova

2. rybník Pluto

3. rybník Coubalák

b) umělé:

1. hydrantová síť

   1.1. čerpací stanoviště u čp. 7, ul. Sokolovská

   1.2. čerpací stanoviště u čp. 201, ul. Husova

 

            2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

 

            3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povin-

nost na další osobu ( správce, nájemce, uživatele ), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

            1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů"

a) požární zbrojnice, Husova 45, tel. 724149823, Miloslav Dub

b) Obecní úřad, Sokolovská 127, tel. 476744396

c) Pavel Fleischmann, Sokolovská 135, tel. 603716859

d) Jaroslav Hozl, Sokolovská 92, tel. 603872550

e) Mgr. Milana Štveráčková, Na lukách 144, tel. 724149821

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

            Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón ).

            V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

 

Čl. 9

 

            Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

 

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

            Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší požární řád obce ze dne 23.6.2003.

 

Čl. 11

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ................

 

 

 

 

 

 

 

 

................................                                                  .......................................

Petr Kratochvíl                                                         Mgr. Milana Štveráčková

místostarosta                                                                       starostka

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

Dislokace JPO        Kategorie JPO                    Počet členů Min.počet členů v pohotovosti

Husova 45, Louka      JPO III                         1 + 8                                            ---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Požární technika a věcné prostředky PO                              Počet

CAS 25 RTHp                                                                         1

AVIA - DA 12                                                                           1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Legenda:

JPO                            Jednotka požární ochrany

Dislokace JPO                     název obce, ve které je jednotka dislokována

Kategorie JPO                     kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje                                     jednotkami požární ochrany

Počet členů              skutečný počet členů jednotky, minimální počet členů jednotky a jejich funkční

                                   zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a čin-

                                   nosti jednotek požární ochrany

Minimální počet členů

v pohotovosti                        počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo

                                   JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo kata-

                                   strální území zřizující obce ( dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva

                                   o sníženém početním stavu 1+3 )

 

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 

stupeň pož. poplachu      první jednotka PO             druhá jednotka PO            třetí jednotka PO

I. stupeň                                 Hasičský záchranný sbor                JSDH Louka                         JSDH Meziboří

                                   Ústeckého kraje

                                   územní odbor Most

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------